Make your own free website on Tripod.com

..........ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดแบ่งการผลิตของประเทศไทยออกเป็นสาขาการผลิตต่างๆดังนี้

  1. การเกษตร แบ่งเป็น 4 สาขาย่อย คือ กสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง และป่าไม้

  2. การอุตสาหกรรม

  3. การเหมืองแร่และย่อยหิน

  4. การก่อสร้าง

  5. การไฟฟ้าและการประปา

  6. การคมนาคมและการขนส่ง

  7. การค้าส่งและการค้าปลีก

  8. การธนาคาร การประกันภัย และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  9. ที่อยู่อาศัย

  10. การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ

  11 การบริการ

   

   

  Back