Make your own free website on Tripod.com

สถิติการผลิต (Manufacturing statistics)

การผลิต คือ การเปลี่ยนรูปทางเคมีหรือทางภายภาพของวัตถุดิบหรือองค์ประกอบเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งดำเนินงานโดยเครื่องจักรหรือโดยมือ
อุตสาหกรรมการผลิต หมายถึง สถานประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในหมวด D การผลิต ตามการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev.3.0) ขององค์การสหประชาชาติ
โครงสร้างและการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการผลิต (Structure and performance of the manufacturing industry)

1. การดำเนินงานของสถานประกอบการผลิต (Operation of manufacturing establishments) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มรวมของภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Gross value added of manufacturing industry sector) จำแนกตามหมวดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มูลค่าการผลิตสินค้าแต่ละหมวดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบกับภาคการผลิตทั้งหมด ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินค้า มูลค่าเพิ่มรวมของอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมดเทียบกับมูลค่า GDP เป็นต้น
2. การจ้างงาน (Employment) ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนคนงานที่ทำงานในสถานประกอบการผลิตจำแนกตามหมวดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือตามอาชีพ รายได้และสวัสดิการที่ให้กับคนงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนคนทำงานที่อยู่ในภาคการผลิตและสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายด้านแรงงานต่อไป

3. รายได้จากการขายและการบริการ (Sales and service income) เกิดจากการขายสินค้าทั้งที่ผลิตและจ้างให้ผู้อื่นผลิต (รวมถึงสินค้าที่ผลิตให้กับหน่วยอื่นโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทน) และรายได้จากกิจกรรมบริการ ซึ่งรายได้จากการบริการจะรวมถึงรายได้จากการดำเนินงานหรือการขายที่ดำเนินงานโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทน เช่น รายได้จากบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ค่าบริการติดตั้งและจัดส่งซึ่งคิดค่าบริการแยกต่างหากจากลูกค้า เป็นต้น
4. ผลกำไรจากการดำเนินงาน (Operating profit) เป็นข้อมูลผลกำไรที่สถานประกอบการได้รับจากการดำเนินงานจำแนกตามหมวดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
5. ขนาดของสถานประกอบการ (Size of enterprises) เนื่องจากประสิทธิภาพของสถานประกอบการผลิตมีความสัมพันธ์กับขนาดของสถานประกอบการ โดยดูจากจำนวนคนงานในสถานประกอบการเป็นสิ่งที่บอกว่าสถานประกอบการนั้นมีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่

6. ค่าใช้จ่ายสินค้าทุน (Capital expenditure) เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนการลงทุนในสินค้าทุนของสถานประกอบการ เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อวัดการเพิ่มขึ้นของการลงทุนในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ
ชนิดสินค้าที่ผลิต (Manufactured commodities) แสดงข้อมูลปริมาณ/มูลค่าการผลิตสินค้าชนิดต่างๆ ที่ผลิตได้จากอุตสาหกรรมการผลิต สัดส่วนการผลิตของสินค้าเมื่อเทียบกับสินค้าในกลุ่มเดียวกันหรือสัดส่วนการผลิตสินค้าของกลุ่มสินค้าใดสินค้าหนึ่งเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด เป็นต้น

 

Next