Make your own free website on Tripod.com

 

การผลิตขนาดใหญ่

........การผลิตขนาดใหญ่ (mass production) เป็นการผลิตสินค้าเพื่อบำบัดความต้องการของมนุษย์ โดยการนำเอาความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต มีการแบ่งงานกันทำตามหลักการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดความชำนาญเฉพาะอย่าง การผลิตขนาดใหญ่มีลักษณะที่สำคัญดังนี้

    1. เป็นการผลิตที่ได้ผลผลิตคราวละจำนวนมาก ผลผลิตแต่ละหน่วยมีลักษณะและ คุณภาพที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมน้ำอัดลม อาหารกระป๋อง เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า ฯลฯ ทำให้ผู้บริโภคมีสินค้าและบริการอย่างเพียงพอในการอุปโภคบริโภค

    2. เป็นการผลิตที่ใช้ปัจจัยทุน ซึ่งได้แก่ เครื่องจักร เครื่องมือ เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทดแทนปัจจัยแรงงาน เพื่อขจัดปัญหาความยุ่งยากในเรื่องการควบคุมดูแลคนงาน

    3. การผลิตขนาดใหญ่มีลักษณะของการประหยัด อันเนื่องจากขนาดของการผลิต (economy of scale) ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง เช่น ช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง เนื่องจากการขนส่งคราวละจำนวนมากค่าขนส่งจะถูกลง และการซื้อวัตถุดิบคราวละมากๆจะได้ราคาวัตถุดิบที่ถูกลง เป็นต้น

    4. การผลิตขนาดใหญ่จะประสบกับปัญหาการแสวงหาตลาด เพื่อรองรับสินค้าและ บริการที่ผลิตได้จำนวนมาก เงินลงทุนในการซื้อเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งเป็นภาระของผู้ผลิตหรือ ผู้ประกอบการที่จะต้องลงทุนค่อนข้างมาก