Make your own free website on Tripod.com

...........การผลิตนั้น ต้องอาศัยวัตถุดิบในการผลิต แรงงาน ที่ดิน ทุน และ การบริหาร ซึ่งการเลือกทำเลหรือ ที่ดิน เพื่อใช้ในการผลิตนั้น ก็สำคัญค่อนข้างมาก การเลือกทำเลในการผลิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ทำเลที่ดีควรจะอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ หรือ อยู่ใกล้กับแหล่งจำหน่ายสินค้า เพื่อลดต้นทุนที่เกิดจากการขนส่ง หรือถ้าหากต้องอยู่ห่างจากแหล่งวัตถุดิบหรือแหล่งจำหน่ายสินค้า ก็ต้องมีทำเลทีมีการคมนาคมสะดวก มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างดี หลีกเลี่ยงการแข่งขัน หรือ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องมีทำเลที่ดีกว่า และ ทำเลนั้นๆ ต้องมีสาธารณูปโภคที่ดี วิธีการที่จะใช้ในการเลือกทำเลในการตั้งโรงงานผลิตนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการสร้างตารางให้หนักกับความต้องการแต่ละอย่างที่เหมาะกับกิจการ แล้ว ให้คะแนนแต่ละหัวข้อ ของแต่ละทำเล ผลรวมของน้ำหนักที่คุณให้กับแต่ละสถานที่นั้น จะบ่งบอกได้ว่า คุณควรจะเลือกสถานที่ใดมากกว่ากัน...

เมื่อมีการผลิตเกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาต่างๆของการผลิต ซึ่งแบ่งออกได้เป็น
- ปัญหาเกี่ยวกับเทคนิค
- อุปสรรคที่เกิดในกระบวนการผลิต
- ปัญหาที่เกี่ยวกับคน
- ปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
- ปัญหาจากการดำเนินงาน
- ปัญหาด้านการวางแผน ..อย่างเช่นการคาดคะเนความต้องการของผู้บริโภคผิด
- การวางแผนการผลิตผิดพลาด
- หาบุคคลากรที่ไม่เหมาะสมกับงาน
- แรงงานมากหรือน้อยเกินไป
- เครื่องจักรขาดการบำรุงรักษา
- การจัดซื้อที่ได้ต้นทุนสูงกว่าปกติ
- ปัญหาความปลอดภัยของพนักงาน
- ปัญหาจากเงินทุน
- ปัญหาการขนส่ง
ฯลฯ เป็นต้น

Back