Make your own free website on Tripod.com

 

3. รายรับและกำไร

รายรับเท่ากับ ราคาขายต่อหน่วย คูณ จำนวนหน่วยที่ขาย
กำไร = รายรับ – ต้นทุน
รายรับรวม รายรับต่อหน่วย รายรับส่วนเพิ่ม 

1. กำไรทางเศรษฐศาสตร์ และกำไรทางบัญชี

กำไรทางเศรษฐศาสตร์ = รายรับ – ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
กำไรทางบัญชี = รายรับ – ต้นทุนทางบัญชี 

2. เงื่อนไขของการได้รับกำไรสูงสุด

ผู้ผลิตจะได้รับกำไรสูงสุดเมื่อผลิตที่ รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มพอดี

Back