Make your own free website on Tripod.com

ความหมาย

ปัจจัยการผลิต

การสร้างอรรถประโยชน

ผลตอบแทน

ระยะเวลา

ลำดับขั้นตอน

การผลิต ต้นทุน รายรับ กำไร